dr inż. Piotr Wojtas

Instytucja: NOT

dr inż. Piotr Wojtas – Konstruktor – technolog aparatury radiowej od 1980 r. Ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych: „Technika Radiowa” w 1984 r. i „Automatyzacja i Elektryfikacja Przemysłu” w 1987 r. Doktor nauk technicznych od 2011 r. Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ integracji systemów dyspozytorskich i konfiguracji sieci telekomunikacyjnych na ich niezawodność i funkcjonalność”. Ma 36-letni staż w pracy naukowo-badawczej w Instytucie EMAG. Kierował i był głównym wykonawcą dwóch projektów badawczych oraz dziewięciu projektów celowych i kilkanaście prac statutowych. Jest współautorem kilkunastu systemów i urządzeń telekomunikacji górniczej. Jest współtwórcą iskrobezpiecznych urządzeń i systemów łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej. Wdrożył kilkadziesiąt systemów łączności i alarmowania w zakładach górniczych. Autor i współautor 75-ciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor dwóch monografii i ośmiu patentów oraz dwóch polskich norm. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie: BHP w górnictwie podziemnym – urządzenia elektryczne, łączności przewodowej i telekomunikacyjnej w górnictwie oraz elektryfikacji w górnictwie. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”. Od 2006 r. do 2015 r. był dyrektorem Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG a po zmianie nazwy Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Po zakończeniu dwóch kadencji został prezesem zarządu powołanego Centrum Naukowo -Przemysłowe EMAG S.A., w celu koordynacji współpracy Instytutu EMAG z otoczeniem wdrożeniowym stanowiącym zaplecze projektowe, produkcyjne, kompletacyjne, serwisowe i szkoleniowe dla całej Grupy EMAG.

W ramach dalszej aktywności naukowo badawczej i wdrożeniowej zainicjował rozpoczęcie wielu projektów zmierzających do realizacji programu cyfryzacji polskiego górnictwa. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem na poziomie systemów automatyki górniczej, w tym systemów łączności, monitorowania zagrożeń naturalnych, identyfikacji osób i maszyn oraz predykcji zdarzeń prowadzących do katastrof w górnictwie podziemnym.

Jest wiceprezesem zarządu OZW SEP oraz prezesem Śląskiej Rady NOT w Katowicach.