Edycja 2005

PROGRAM SYMPOZJUM – 31 maja – 2 czerwca 2005 r.

 • WYBRANE PROBLEMY WDRAŻANIA NOWYCH POLSKICH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA DLA LUDNOŚCI – doc. dr Stanisław M. Rybicki, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, dr inż. Stanisław R. Rybicki, PZITS O/Kraków
 • PRZEPISY PRAWNE W POSTĘPOWANIU Z OSADAMI ŚCIEKOWYMI – dr inż. Łucja Fukas-Płonka, mgr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH – WDRAŻANIE W POLSCE WYMAGAŃ DYREKTYWY 91/271/EWG – mgr inż. Justyna Król, Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • ALFA LAVAL W GOSPODARCE OSADAMI – Wojciech Pisula, ALFA LAVAL POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 • SANITARNE ASPEKTY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA – mgr Bogna Wichrowska, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, mgr Agnieszka Stankiewicz, mgr Dorota Maziarka, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • PODSTAWY I ZASADY OKREŚLANIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE – prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, mgr inż. Ewa Rauba, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Politechnika Białostocka, Białystok
 • EUROPEJSKI SYSTEM DOPUSZCZANIA PRZYDATNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH W KONTAKCIE Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO PICIA – dr inż. Bożena Toczyłowska, COBRTI INSTAL, Warszawa
 • PREZENTACJA FIRMY HOBAS – SYSTEM – Tomasz Swoboda, HOBAS SYSTEM POLSKA Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z REMONTAMI I ADAPTACJĄ ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI – mgr inż. Andrzej Banaś, DEITERMANN POLSKA Sp. z o.o., Wrocław
 • ZAGADNIENIA WODNO-KANALIZACYJNE W PRZEPISACH PRAWNYCH W WARUNKACH TECHNICZNYCH, PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH – mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Katowice
 • MONITORING ŚCIEKÓW W KANAŁACH ŚCIEKOWYCH – prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • NOWE MIKROBIOLOGICZNE ASPEKTY UZDATNIANIA WODY – dr Tadeusz Bochnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków
 • PREZENTACJA FIRMY METALPOL – WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O. – mgr Henryk Dziedzic, METALPOL – Węgierska Górka Sp. z o.o., Węgierska Górka
 • OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ ŚLĄSKA W SYTUACJACH AWARYJNYCH – dr inż. Izabela Zimoch, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, Katowice, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice, mgr inż. Jerzy Muszer, mgr inż. Grzegorz Szlęk, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, Katowice
 • JAKOŚĆ WÓD ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICKIEGO A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU REKREACJI REJONU – dr inż. Izabela Zimoch, mgr inż. Andrzej Bilnik, inż. Tadeusz Świercz, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, Katowice
 • SYSTEM TRANSPORTU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z MYSŁOWIC DO RADOCHY W SOSNOWCU – mgr inż. Jan Senik, inż. Tadeusz Zuber, mgr inż. Włodzimierz Pala, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA OCZYSZCZALNIACH MIASTA KATOWICE – mgr inż. Tadeusz Kowal, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • SYSTEM TRANSPORTU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W CHEŁMIE ŚLĄSKIM – Stanisław Jagoda, Gmina Chełm Śląski
 • PREZENTACJA ARMATURY DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH – ZASUWY, NAKRĘTKI, HYDRANTY, KSZTAŁTKI ŻELIWNE – Ryszard Budzyński, AKWA Sp. z o.o., Gniezno
 • ZJAWISKO KONTAMINACJI WODY W SYSTEMIE JEJ DYSTRYBUCJI – dr Wojciech Balcerzak, Joanna Bąk, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • ZWIĄZKI KARBONYLOWE JAKO PRODUKTY UBOCZNE DEZYNFEKCJI WODY DWUTLENKIEM CHLORU – dr Agata Dąbrowska, Zakład Technologii Uzdatniania Wody, Uniwersytet Poznański, Poznań
 • OCENA WPŁYWU PROCESU HOMOGENIZACJI OSADU NADMIERNEGO NA JEGO FERMENTACJĘ – mgr inż. Marcin Janik, dr inż. Łucja Fukas-Płonka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • ZASTOSOWANIE POLA ULTRADŹWIĘKOWEGO W DEZYNFENKCJI WODY I ŚCIEKÓW – mgr inż. Piotr Sorys dr inż. Ewa Zielewicz-Madej, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • UZDATNIANIE WODY PO PROCESIE ODWRÓCONEJ OSMOZY – dr inż. Jadwiga Kaleta, Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • STRATEGIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OGRANICZENIA STRAT WODY ORAZ ZMNIEJSZENIA DOPŁYWU WÓD INFILTRACYJNYCH I PRZYPADKOWYCH DO OCZYSZCZALNI – mgr inż. Piotr Pucek, AQUA S.A., Bielsko Biała
 • GOSPODARKA OSADOWA NA STACJI UZDATNIANIA WODY – dr Barbara Jachimko, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • WPŁYW MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA JAKOŚĆ OSADÓW NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GIŻYCKU – mgr inż. Małgorzata Rauba, mgr inż. Krystyna Rauba, Politechnika Białostocka, Białystok
 • PREZENTACJA FIRMY FABRYKA WODOMIERZY PoWoGaZ S.A. – Poznań
 • PŁUKANIE UKIERUNKOWANE JAKO METODA POPRAWY PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I HYDRAULICZNYCH PRACY SIECI WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Łukasz Skórkowski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • HYDRAULIKA OBIEKTU W UJĘCIU NUMERYCZNYM – mgr inż. Aleksander Rzepka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO WIODĄCY ELEMENT DOSKONALENIA ORGANIZACJI – Maciej Skała, DGA S.A., Poznań
 • BADANIA ZASADNOŚCI WYMIANY WODOMIERZY STOSOWANYCH DO POMIARU ILOŚCI WODY DOSTARCZANEJ DO BLOKÓW MIESZKALNYCH NA WODOMIERZE MNIEJSZE O PODWYŻSZONEJ KLASIE METROLOGICZNEJ – mgr inż. Bożena Tracz, mgr inż. Marek Ryś, Aqua S.A., Bielsko-Biała
 • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Z UCIĄŻLIWYCH ZANIECZYSZCZEŃ PESTYCYDOWYCH – mgr inż. Bogumiła Laskowska, dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 • UZDATNIANIE WÓD PODZIEMNYCH KWAŚNYCH I MIĘKKICH – dr inż. Jadwiga Kaleta, dr inż. Alicja Puszkarewicz, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Politechnika Rzeszowska, RzeszówZAGADNIENIE OSZACOWANIA KOSZTÓW DOSTOSOWAWCZYCH POLSKICH STANDARDÓW DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ– dr hab. inż. PB Rafał Miłaszewski, Katedra Zarządzania Środowiskowego, Politechnika Białostocka, Białystok