Edycja 2012

PROGRAM SYMPOZJUM – 19-21 czerwca 2012 r.

 • XV LAT HYDROPREZENTACJI I 130 LAT GÓRNOŚLĄSKICH WODOCIĄGÓW ROLA „HYDROPREZENTACJI” W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ POLSKI W LATACH 1998-2012 – prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 130 LAT GÓRNOŚLĄSKICH WODOCIĄGÓW – Jarosław Kania, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • KIERUNKI ROZWOJU ŚLĄSKIEGO KLASTRA WODNEGO – Michał Czarski, Śląski Klaster Wodny
 • CZY NAUKA SŁUŻY BIZNESOWI, CZY BIZNES NAUCE? – Izabela Zimoch, Zenon Szlęk, Mirosława Staniczek, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • INNOWACYJNE METODY MONITOROWANIA ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH – Paweł Migula, Piotr Łaszczyca, Jacek Długosz, Andrzej Siudy, Zenon Szlęk, Andrzej Woźnica, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW PROGRAMU ZIZOZAP PRZEZ ADMINISTRATORA ZBIORNIKA – Andrzej Siudy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • NOWOCZESNE LABORATORIUM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWYM – Bożena Koba, Krzysztof Trybulec, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM RZEKI RAWY – inż. Jan Psiuk, Katowickie Wodociągi S.A.
 • ZASTOSOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DO OCENY INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GROMADZENIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE SOKOŁY– prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa, inż. Przemysław Pruszkowski, Politechnika Białostocka
 • NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ – dr hab inż. Izabela Zimoch, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH – Robert Zaniewicz, ECOL-UNICON Sp. z o.o., Gdańsk
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH – DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE – Henryk Schlagner, Veolia Woda Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 • BADANIA RUR Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO – prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, dr inż. Anna Wasilkowska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska
 • RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH METODĄ RĘKAWA ELASTYCZNEGO NOŚNEGO – Krzysztof Pietryja, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne
 • OCENA METOD WYKONANIA LUB RENOWACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ W TECHNOLOGIACH BEZWYKOPOWYCH ORAZ PORÓWNANIE ICH KOSZTÓW – dr inż. Florian Grzegorz Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, mgr inż. Damian Jurecki, REMISTAL Gliwice
 • MONITORING SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE, ZAŁOŻENIA, REALIZACJA I OSIĄGNIĘTE EFEKTY – mgr inż. Bogdan Bazan, dr inż. Iwona Kłosok-Bazan, Katowickie Wodociągi S.A.
 • WPŁYW STEROWANIA CIŚNIENIEM NA STRATY W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH – Adam Włodarczyk, Złote Runo, Warszawa
 • DYNAMIKA I EKONOMIKA MIESZANIA CIECZY W PROCESIE OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW – mgr inż. Henryk Kamiński, AGIMIX Poland Sp. z o.o., Rzeszów
 • W JAKIM STOPNIU OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MOŻE BYĆ PROEKOLOGICZNYM ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII? – dr inż. Stanisław M. Rybicki, Politechnika Krakowska
 • PREZENTACJA PRODUKTÓW SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O. – Tomasz Fusek, Mikołaj Rybicki, Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Warszawa
 • WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA KOROZYJNOŚĆ STALOWYCH PRZEWODÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH – Ewa Jaromin- Głodniok, Józef Pawlik, Katowickie Wodociągi S.A.
 • WPŁYW NISKICH TEMPERATUR NA NIEZAWODNOŚĆ PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ – inż. Anna Adamek, Katowickie Wodociągi S.A.
 • EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W REDUKTORACH SBR – dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, SGGW Warszawa
 • NOWOCZESNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI TECHNOLOGICZNYMI W ZAKŁADACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – dr inż. Marcin Janik, dr inż. Łucja Fukas-Płonka doc. PŚ, dr inż. Izabela Płonka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska