Edycja 2010

PROGRAM SYMPOZJUM – 22-24 czerwca 2010 r.

 • WYSTĄPIENIE MGR. JAROSŁAWA KANI PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA GENERALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A., Katowice KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZUŻYCIA I CENY WODY W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ – prof. zw. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • CELE I KIERUNKI ZMIAN W GOSPODARCE OSADAMI ŚCIEKOWYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW I OSADÓW PROCESU UZDATNIANIA WODY – prof. dr inż. Marek J. Gromiec, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • MODERNIZACJA FILTRÓW OTWARTYCH W OPARCIU O SYSTEM KREVOX Z WYKORZYSTANIEM – WĄSKOSZCZELINOWEGO DRENAŻU TRITON – inż. Piotr Kamola, KREVOX ECE.Sp. z o.o., Warszawa
 • BEZPRZEWODOWY MONITORING POMPOWNI ŚCIEKÓW – NOWOCZESNE URZĄDZENIA OCHRONY WÓD – mgr inż. Robert Zaniewicz, ECOL-UNICON Sp. z o.o., Gdańsk
 • WODY OPADOWE W MIEŚCIE. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ – dr inż. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
 • RETENCJA I INFILTRACJA WÓD OPADOWYCH DO GRUNTU, JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH – dr inż. Anna Nowakowska–Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
 • MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA RETENCJI WODNEJ W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZBIORNIKA RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO – dr inż. Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH – mgr Katarzyna Gudelis – Taraszkiewicz, EKOBUDEX Sp. z o.o., Gdańsk,
 • OCENA WPŁYWU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBNIŻENIE STRAT WODY – dr inż. Florian Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • MONITORING JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA OBSZARZE DZIAŁANIA GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A.– mgr inż. Bożena Koba, mgr inż. Krzysztof Trybulec, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU MONITORINGU ORAZ SYSTEMU STEROWANIA CIŚNIENIEM W SIECI WODOCIĄGOWEJ W KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA – mgr inż. Mariusz Pluta, mgr inż. Tomasz Oleksiak, mgr inż. Bogdan Kachnic, Katowickie Wodociągi S.A., Katowice
 • NOWOCZESNY SYSTEM DYSTRYBUCJI WODY W SYTUACJACH AWARYJNYCH I KRYZYSOWYCH „WODERKA” – mgr inż. Józef Natonek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno
 • PRZYWRACANIE SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH METODĄ CEMENTACJI WARUNKIEM DYSTRYBUCJI DOBREJ JAKOŚCI WODY – Christoph Pietryja, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne
 • TERMICZNE METODY PRZERÓBKI OSADÓW – MODA CZY KONIECZNOŚĆ – dr inż. Łucja Fukas–Płonka, mgr inż. Marcin Janik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • STAN I PERSPEKTYWY DEZINTEGRACJI OSADÓW W POLSCE – mgr inż. Marcin Janik, mgr inż. Piotr Sorys, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • TECHNOLOGIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW Z KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZBLOKOWANEGO Z SYSTEMAMI ODZYSKU ENERGII, STOSOWANE PRZEZ VEOLIA WATER SYSTEMS SP. Z O.O. – NA PODSTAWIE WYBRANYCH REALIZACJI – mgr inż. Karolina Banasik-Grawżyn, mgr inż. Małgorzata Chodur, Veolia Water Systems Sp. z o.o., Kraków
 • SŁONECZNE SUSZARNIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH, mgr inż. Paweł Waluga, mgr inż. Krzysztof Przewięźlik, Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza
 • RENOWACJA 66 KM MAGISTRAL WODOCIĄGOWYCH W BYDGOSZCZY METODĄ PROCESS PHOENIX I ZWIĄZANE Z TYM KORZYŚCI NA SKALĘ EUROPEJSKĄ – Christoph Pietryja, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne
 • BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE WODY – mgr inż. Michał Mnich, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Chorzów
 • FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ZE ŚRODKÓW 7 PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Katarzyna Markiewicz – Śliwa, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, Politechnika Śląska, Gliwice,
 • PREZENTACJA PRODUKTÓW FIRMY ZŁOTE RUNO POZWALAJĄCYCH NA OBNIŻENIE STRAT WODY NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – Adam Włodarczyk, ZŁOTE RUNO Zdzisław Melchior, Warszawa
 • PROBLEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ŚCIEKOWĄ NA TERENACH WIEJSKICH WIELKOPOLSKI – mgr Małgorzata Stępniewska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • ANALIZA ZAGROŻEŃ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH – prof. dr hab. Janusz R. Rak, dr inż. Andrzej Studziński, dr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • ZASTOSOWANIE GIS DO EWIDENCJI SIECI KANALIZACYJNEJ W PUŁAWACH – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, mgr inż. Marcin Bondyra, mgr inż. Rafał Jałocha, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa