Edycja 2004

PROGRAM SYMPOZJUM – 15-17 czerwca 2004 r.

 • PRAWO WODNE. INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI. ZASADY UDZIELANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH. KOMPETENCJE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – mgr inż.
  Teresa Matyjaszek, Katowice
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM WOD.-KAN. ZGODNIE Z NORMAMI ISO – dr Franciszek Pistelok, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sosnowiec
 • ELEMENTY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ Z WYKORZYSTANIEM MONITORINGU I GIS – dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA BAZY DANYCH TYPU GIS DO EWIDENCJI SIECI WODOCIĄGOWEJ – dr hab. inż. Marian Kwietniewski, mgr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, Instytut Zaopatrzenia w Wodęi Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZESTRZENNEGO SIECIAMI WOD.-KAN. GIS MONITORING. MODEL HYDRAULICZNY – Geopartner, Kraków
 • METODY OCENY JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WG DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Jolanta Wojciechowska, prof. dr hab. inż. Jan Dojlido, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW FIRMY HUBER AG – mgr inż. Włodzimierz Dojniak, HUBER TECHNOLOGY Sp. z o.o. , Warszawa
 • EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W OCHRONIE WÓD -prof. dr hab. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 • MOŻLIWOŚCI SYNTEZY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ, TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY WOD-KAN, REGULUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, A OGÓŁ PARADOKSÓW, WAD I LUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH ORAZ ICH KONSEKWENCJI ZAWARTYCH W USTAWIE O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW ORAZ INNYCH USTAWACH – mgr Agnieszka Gruszka, mgr Anetta Piwowarczyk, inż. Marek Wieluniecki, inż. Tadeusz Zuber, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • WYBRANE ZAGADNIENIA BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI MIEJSKICH SIECI WODOCIĄGOWYCH – prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Siwoń, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • ZHARMONIZOWANE NORMY EUROPEJSKIE JAKO PODSTAWA CERTYFIKACJI WYROBÓW STOSOWANYCH W SYSTEMACH ZAOPATRZENIA W WODĘ – dr Bożena Toczyłowska, COBRI Instal, Warszawa
 • CHARAKTERYSTYCZNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM NOWYCH SIECIOWYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH W POLSCE – prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski,Wydz. Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • EKONOMICZNY POZIOM WYCIEKÓW – NOWE WYTYCZNE EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Sławomir Speruda, mgr inż. Rafał Radecki, Biwater Megadex Sp. z o.o., Warszawa
 • OCHRONA WODY WODOCIĄGOWEJ PRZED WTÓRNYM ZANIECZYSZCZENIEM – dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Stanisław Sosnowski, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • OCENA CHROPOWATOŚCI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Z TORZYW SZTUCZNYCH – prof. dr inż. Marek Lebiedowski, Katedra Wodociągów i Kanalizacji, Politechnika Łódzka, Łódź
 • KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIERÓWNOMIERNOŚCI POBORU WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILANEJ Z POMPOWNI STEROWANYCH PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI – dr inż. Artur Kawczyński, mgr inż. Piotr Sorys, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Politechnika Śląska, Gliwice
 • SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – SAINT-GOBAIN WIK Sp. z  o.o. – Łomianki
 • O PRZYCZYNACH NIEZGODNOŚCI SUMY WSKAZAŃ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH I WODOMIERZA GŁÓWNEGO – mgr inż. Wojciech Koral, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Politechnika Śląska, Gliwice
 • EKONOMICZNE ASPEKTY WYKONALNOŚCI MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIEJSKICH – prof. dr hab. inż. Henryk Manteuffel Szoege, mgr inż. Agnieszka Sobolewska, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW, Warszawa
 • MOŻLIWOŚCI I PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAŁOŻEŃ KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – inż. Józef Stadnicki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Gliwice
 • OPTYMALNY DOBÓR METOD BEZWYKOPOWYCH BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH – dr inż. Agata Zwierzchowska, Samodzielny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 • PROBLEM ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 7.06.2001 R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW – mgr Agnieszka Gruszka, mgr Anetta Piwowarczyk, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • DEZYNFEKCJA WODY PROMIENIAMI UV. ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I DUŻYCH WODOCIĄGÓW – Piotr Żuk, WEDECO Sp. z o.o., Poznań
 • REAKTYWACJA WĘGLI AKTYWNYCH STOSOWANYCH W UZDATNIANIU WODY PITNEJ – dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 • CHLORYNY W WODZIE WODOCIĄGOWEJ UZDATNIANEJ DWUTLENKIEM CHLORU – dr inż. Beata Jachimko, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN JAKO MIKROZANIECZYSZCZENIA WÓD UJMOWANYCH NA POTRZEBY WODOCIĄGOWE – dr inż. Zofia Sadecka, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, ZielonaGóra
 • PROBLEM WYSTĘPOWANIA BAKTERII Z RODZAJU LEGIONELLA W INSTALACJACH WODY CIEPŁEJ – dr Bożena Krogulska, dr Renata Matuszewska, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W OBIEKTACH BASENOWYCH – mgr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WYBRANE ASPEKTY MATEMATYCZNEGO OPISU OPADU DESZCZU – mgr inż. Aleksander Rzepka, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Politechnika Śląska, Gliwice