Edycja 2003

PROGRAM SYMPOZJUM – 10-11 czerwca 2003 r.

 • STRATY GOSPODARCZE SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZENIEM WÓD – prof. dr hab. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 • LEGISLACJA KRAJOWA DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 98/83/EC – Bogna Wichrowska, Agnieszka Stankiewicz, Małgorzata Jamsheer, Zakład Higieny Komunalnej, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • WDRAŻANIE DYREKTYWY AZOTANOWEJ W POLSCE – prof. dr inż. Marek Jerzy Gromiec, Instytut Meteorologii i  Gospodarki Wodnej, Alina Rynkiewicz, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • PROCESY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ICH EFEKTY W ŚWIETLE WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ – doc. dr inż. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
 • DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WOD-KAN W KONTEKŚCIE USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW – inż. Marek Wieluniecki, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • TWORZYWO NOWEGO WIEKU TO CERAMIKA – mgr inż. Ilona Połańska, KERAMO STEINZEUG N.V., Piekary Śl.
 • PODSTAWY PRAWNE USTALANIA TARYF OPŁAT ZA USŁUGI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE W POLSCE – dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz, dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska, prof. dr inż. Marek Roman, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • CZYNNIKI DECYDUJĄCE O CENIE SPRZEDAŻY WODY DLA MIAST ZAOPATRYWANYCH Z WODOCIĄGU GPW W KATOWICACH – prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • STAN ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH A PROGRAMY INWESTYCYJNE W WYBRANYCH AGLOMERACJACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – mgr inż. Krzysztof Korczak + Zespół, Pracownia Ekonomiki Gospodarki Wodno-Ściekowej GIG, Katowice
 • EFEKTYWNOŚĆ PRACY URZĄDZEŃ NA STACJACH UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ – dr inż. Lech Magrel, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok
 • PRAKTYCZNE ASPEKTY MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W JAŚLE Z UWZGLĘDNIENIEM PLANÓW MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SIECI – mgr inż. Jacek Seweryński + Zespół, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • WPŁYW SPADKU ZUŻYCIA WODY NA PROBLEMY EKSPLOATACYJNE SIECI WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Grzegorz Ścieranka, mgr inż. Paweł Grajper, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PREZENTACJA FIRMY UNISOFT SP. Z O.O., Gdynia ZMIANY JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE DYSTRYBUCJI – dr inż. Wojciech Balcerzak, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESACH POWODZIOWYCH – dr inż. Stanisław A. Rybicki, dr inż. Stanisław M. Rybicki, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • NOWOCZESNE INSTALACJE DO WYTWARZANIA I DOZOWANIA OZONU – Piotr Żuk, WEDECO Technologie Ochrony Środowiska Sp. z o.o., Poznań
 • O POTRZEBIE ZMIAN MODELOWANIA PRZEPŁYWÓW W KANALIZACJI – mgr inż. Aleksander Rzepka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PREZENTACJA FABRYKA WODOMIERZY PoWoGaZ, Poznań OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH Z OSAD LEŚNYCH – prof. dr hab. inż. Julian Paluch, Adam Paruch, Krzysztof Pulikowski, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • ILOŚĆ I JAKOŚĆ WÓD POPŁUCZNYCH ODPROWADZANYCH Z FILTRACYJNYCH INSTALACJI BASENOWYCH – mgr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • DOBÓR ŚREDNICY WODOMIERZA: NA PODSTAWIE NORMY PN-92/B-01706 CZY RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA WODY? – mgr inż. Wojciech Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • IMPLEMENTACJA PROGRAMU PHARE – mgr inż. Katarzyna Andrzejak, mgr inż. Wojciech Derecki, mgr inż. Tomasz Brągiel, CITEC S.A., Katowice
 • OCENA DYNAMIKI PROCESÓW HYDROCHEMICZNYCH I HYDROBIOLOGICZNYCH W ZBIORNIKU GOCZAŁKOWICKIM W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ ZAKWITAMI – mgr inż. Krzysztof Korczak, dr Leszek Trząski, mgr inż. Paweł Zawartka, Pracownia Ekonomiki Gospodarki Wodno-Ściekowej Główny Instytut Górnictwa, Katowice