Edycja 2001

PROGRAM SYMPOZJUM – 5-6 czerwca 2001 r.

 • USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW – mgr Stanisław Słowik, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie i Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Katowice
 • FUNKCJONOWANIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ A UREGULOWANIA FORMALNO-PRAWNE  ZAWARTE W USTAWIE PRAWO WODNE I KONIECZNE ZMIANY W TEJ DZIEDZINIE WYNIKAJĄCE Z PRAWODAWSTWA UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Iwona Koza , Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska , Warszawa
 • PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE AZOTANAMI W ŚWIETLE DYREKTYWY AZOTANOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ – doc. dr Marek Gromiec, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • DZIAŁANIA NA RZECZ WDROŻENIA W POLSCE DYREKTYWY 91/271/EWG Z DNIA 21 MAJA 1991 DOTYCZĄCEJ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH – doc. dr inż. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
 • RYZYKO KONFLIKTU NA TLE UŻYTKOWANIA PRZYGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA W WODĘ – dr Józef Antoni Haber, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I NORM Z POLSKIMI DOT. OCENY FIZYKO-CHEMICZNEJ JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA – mgr Bogna Wichrowska, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I NORM Z POLSKIMI DOT. OCENY BAKTERIOLOGICZNEJ JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA – dr Bożena Krogulska, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • ZMIANY W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ – mgr inż. Witold Sumisławski, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wrocław
 • SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH I INNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH GWDA – mgr inż. Tomasz Wojciechowski, Spółka Wodno-Ściekowa GWDA, Piła-Leszków
 • ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH–– mgr inż. Piotr Krawczyk, mgr inż. Krzysztof Korczak, mgr inż. Agata Kalandyk – Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • PROGNOZOWANIE ZMIAN JAKOŚCI WÓD W DORZECZU ODRY – mgr inż. Rafalina Korol, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław
 • DZIAŁANIA GPW ZMIERZAJĄCE DO DOSTOSOWANIA JAKOŚCI PRODUKOWANEJ WODY DO NORM ZALECANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ – mgr inż. Janina Stodółkiewicz, mgr inż. Anna Gola, mgr inż. Anna Śliwa, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice
 • METODA OCENY JAKOŚCI WODY DO PICIA W ASPEKCIE RYZYKA ZDROWOTNEGO – mgr Jerzy Kozłowski, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ EMITOWANYCH DO POWIETRZA NA JAKOŚĆ WÓD DOPŁYWAJĄCYCH DO ZBIORNIKA WISŁA CZARNE – dr inż. Olga Kosarewicz, mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut, mgr inż. Ewa Strzelecka–Jastrząb, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 • URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE SYSTEMY KANALIZACYJNE PRZED SKAŻANIEM ŚRODKAMI CHEMICZNYMI – mgr Jarosław Kubica, INTER GLOBAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 • ANALIZA ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ORAZ BIOGENNYCH W WYBRANYCH PRZEKROJACH MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI GÓRNEJ WISŁY – dr inż. Franciszek Pistelok, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ruda Śląska
 • ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I WYNIKI EKSPLOATACJI MEMBRANOWEJ INSTALACJI DO UZDATNIANIA WÓD GŁĘBINOWYCH O PODWYŻSZONEJ MINERALIZACJI – mgr inż. Krzysztof Korczak, mgr inż. Antoni Magdziorz, mgr inż. Ryszard Lach, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI DO DEZYNFEKCJI WODY MIOX – 501 – mgr inż. Halina Staszkiewicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Żywiec
 • MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD POPŁUCZNYCH Z INSTALACJI BASENOWYCH – mgr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, dr inż. Florian Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • KIERUNKI BADAŃ USZKADZALNOŚCI PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH –hab. inż. Marian Kwietniewski, mgr inż. Mirosław Sudoł, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • WPŁYW DOKŁADNOŚCI OPOMIAROWANIA NA WIELKOŚCI ROZBIORÓW I STRAT WODY W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Bożena Cora, mgr inż. Wojciech Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • NIERÓWNOMIERNOŚĆ POBORU WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILANEJ Z POMPOWNI STEROWANYCH PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI – mgr inż. Artur Kawczyński, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • PODSTAWY WYBORU RACJONALNYCH SYSTEMÓW PROJEKTOWANIE KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ – PROPOZYCJE OGRANICZANIE WPŁYWU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PROBLEMY EKSPLOATACYJNE SIECI WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Anita Zakrzewska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI PRZEPOMPOWNI W PWiK KNURÓW SA – mgr inż. Krzysztof Nitoń, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Knurów SA, Knurów
 • ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z TERENÓW MAŁYCH MIAST I WSI – dr inż. Bronisław Chudzik, Instytut Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • OBLICZENIOWE – dr inż. Bronisław Chudzik, Instytut Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • ŚRODOWISKO – dr inż. Wacław Kusznik, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I PRZERÓBKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – dr inż. Lech Magrel, dr inż. Dariusz Boruszko, dr inż. Wojciech Dąbrowski, Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa, Politechnika Białostocka, Białystok
 • BIOLOGICZNE USUWANIE AZOTU I FOSFORU W KOMORACH OSADU CZYNNEGO – mgr inż. Tadeusz Kowal, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Katowice
 • BADANIA WPŁYWU TEMPERATURY NA EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WYBRANYCH REAKTORACH SBR – dr inż. Tadeusz Siwiec, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SGGW, Warszawa
 • OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SKLAROWANYCH Z SBR – mgr inż. Grzegorz Ścieranka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • BIOLOGICZNE DOCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BARWNYCH – dr inż. Helena Kościelniak, dr inż. Krzysztof Barbusiński, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • MODEL RENATURYZACJI POTOKU MIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE POTOKU ŚLEPIOTKA W KATOWICACH – mgr inż. Leszek Trząski, dr Krzysztof Filipek, mgr inż. Krzysztof Korczak- Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice