Edycja 2000

PROGRAM SYMPOZJUM – 6-7 czerwca 2000 r.

 • OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM W KRAJU W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Elżbieta Koblak-Kalińska, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • ZAGADNIENIE OSZACOWANIA KOSZTÓW DOSTOSOWAWCZYCH POLSKICH STANDARDÓW DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ– dr hab. inż. PB Rafał Miłaszewski, Katedra Zarządzania Środowiskowego, Politechnika Białostocka, Białystok
 • MODERNIZACJA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KOZŁOWEJ GÓRZE JAKO ELEMENT KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW W KATOWICACH W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI I ZDROWOTNOŚCI UZDATNIANEJ WODY – mgr inż.. Barbara Kozłowska, mgr inż. Jan Zagórski, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowice, mgr inż. Eugeniusz Latawiec, mgr inż. Jolanta Bartosik, ELIMP Sp.z .o.o. Warszawa
 • RACJONALIZACJA MONITORINGU POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH W NAWIĄZANIU DO UREGULOWAŃ UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WYMAGAŃ AKREDYTACJI LABORATORIÓW – mgr inż. Wojciech Stawiany, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Katowice
 • DEGRADACJA HYDROSFERY PODZIEMNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – mgr inż. Andrzej Pacholewski, Górnośląski Oddział Państwowego Instytutu Geologicznego, Sosnowiec
 • STRATEGIA ZMNIEJSZANIA ZANIECZYSZCZEŃ TOKSYCZNYCH ODPROWADZANYCH DO WÓD – dr inż. Olga Kosarewicz, mgr inż. Ingrid Firlus, mgr inż. Grażyna Uniejewska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 • PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI – dr inż. Olga Kosarewicz, mgr inż. Piotr Cofałka, mgr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Katowice
 • OCHRONA WÓD ZBIORNIKA KOZŁOWA GÓRA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE STREFY COFKOWEJ – prof. dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, dr hab. inż. Antoni Bojarski, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, Kraków
 • REFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A GOSPODARKA WODNA – mgr inż. Iwona Koza, Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY WÓD – Danuta Plinta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice
 • ANALIZA SPOŁECZNYCH KOSZTÓW I KORZYŚCI /CBA/ JAKO ELEMENT PRZYGOTOWANIA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ – mgr inż. Krzysztof Korczak, mgr inż. Grzegorz Konopka, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • UZDATNIANIE WÓD PODZIEMNYCH BOGATYCH W SUBSTANCJE ORGANICZNE – dr inż. Barbara Jachimko, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra
 • OCENA METOD PŁUKANIA FILTRÓW ODŻELAZIAJĄCYCH I ODMANGANIAJĄCYCH – dr inż. Tadeusz Siwiec, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FILTRACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W OBIEGACH WODNYCH I WODNO-PAROWYCH /Srebrny Medal – Genewa 1999/ – mgr inż. Władysław Polechoński – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
 • UKŁAD DO POPRAWY PARAMETRÓW WODY W PRZEMYSŁOWYCH OBIEGACH CHŁODZENIA – /Złoty Medal – EUREKA – Bruksela 1999/ – mgr inż. Władysław Polechoński, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
 • MODERNIZACJA SUW KOZŁOWA GÓRA – mgr inż. Zbigniew Łebkowski, mgr inż. Jolanta Szumielewicz, dr inż. Krzysztof Wilmański, AQUA COMP Spółka z o.o., Warszawa
 • WPŁYW STABILIZACJI CIŚNIENIA NA WIELKOŚĆ ZUŻYCIA I STRAT WODY ORAZ WPŁYW NIERÓWNOMIERNOŚCI W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH – mgr inż. Artur Kawczyński, mgr inż. Wojciech
  Koral, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • WYSTĘPOWANIE WIRUSÓW W WODACH I ŚCIEKACH – prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch, Zakład Biologii  Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WYPOSAŻONYCH W PAKIETY SEDYMENTACYJNE – mgr inż. Sebastian Gajek, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • OGÓLNY SYSTEM OCENY DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH W NIEMCZECH – doc. dr inż. Marek Gromiec, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • ZAAWANSOWANE METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WYSOKOOBCIĄŻONYCH ŁADUNKAMI ORGANICZNYMI – dr inż. Bogdan Buczak, KRUGER Sp. z o.o., Kraków
 • ZASADY STEROWANIA PROCESU CHEMICZNEGO STRĄCANIA FOSFORU ZE ŚCIEKÓW– dr inż. Stanisław Rybicki, prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
 • PODSTAWOWE ASPEKTY ANALIZY RYZYKA EKSPLOATACYJNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – mgr inż. Agata Szuta, mgr inż. Dariusz Zdebik, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, prof. dr hab. inż. Artur Wieczysty, Politechnika Krakowska, Kraków
 • RODZAJE OSADÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH – METODY UTYLIZACJI – dr inż. Lech Magrel, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok
 • KIERUNKI PRZERÓBKI I UTYLIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH – dr inż. Ewa Zielewicz-Madej, dr inż. Łucja Fukas Płonka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BARWNYCH Z PRODUKCJI ZAPAŁEK – dr inż. Krzysztof Barbusiński, dr inż. Helena Kościelniak, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
 • TRZYSTOPNIOWA JEDNOSTKA PILOTOWA JP3RO DO ZATĘŻANIA ŚCIEKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH METODĄ OSMOZY ODWRÓCONEJ – Andrzej G. Chmielewski, Marian Harasimowicz, Bogdan Tymiński, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Włodzimierz Tomczak, Andrzej Cholerzyński, Instytut Energii Atomowej, Otwock- Świerk