HYDROPREZENTACJE

Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne HYDROPREZENTCJE stanowi forum dyskusyjne nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. Traktuje tę problematykę w sposób kompleksowy w wymiarze technicznym, ekonomicznym, społecznym i prawnym. Adresowane jest do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i decydentów zajmujących się tą problematyką.

Sympozjum HYDROPREZENTACJE odbywa się corocznie od 1998 roku. Od początku jego organizatorem jest Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, a partnerem merytorycznym Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2016 r. współorganizatorem sympozjum HYDROPREZENTCJE jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego.

 

Od początku organizacji sympozjum materiały konferencyjne wydawane są w formie książkowej. Zawierają one referaty wygłaszane podczas sympozjum. Poruszane tematy dotyczą aktualnych problemów branży wodno-kanalizacyjnej i często są podstawą ożywionych dyskusji. HYDROPREZENTACJE zaznaczyły swój ślad w dyskusjach nad kształtowaniem i wdrażaniem wielu dyrektyw, ustaw i rozporządzeń związanych z dostosowywaniem polskiego ustawodawstwa do wymagań Unii Europejskiej oraz wprowadzaniem światowych technologii dotyczących rozwiązań technicznych i materiałowych. Wymagało to opracowania programów inwestycyjnych, oszacowania kosztów i wskazania źródeł ich finansowania, a następnie podjęcia działań związanych m.in. z gwarancją zapewnienia odpowiedniej jakości wód w akwenach wykorzystywanych do ich poboru, modernizacją stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, systemów dostawy wody i  odprowadzania ścieków z uwzględnieniem monitoringu i GISu.

Tematyka ogólnopolskiego sympozjum HYDROPREZENTACJE dotyczy głównie ochrony wód, organizacji i  zarządzania środowiskiem, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.