HYDROPREZENTACJE 2012

PROGRAM SYMPOZJUM – 19-21 czerwca 2012 r.

 • XV LAT HYDROPREZENTACJI I 130 LAT GÓRNOŚLĄSKICH WODOCIĄGÓW ROLA „HYDROPREZENTACJI” W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ POLSKI W LATACH 1998-2012 - prof. dr hab. inż. Karol Kuś, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 130 LAT GÓRNOŚLĄSKICH WODOCIĄGÓW - Jarosław Kania, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • KIERUNKI ROZWOJU ŚLĄSKIEGO KLASTRA WODNEGO – Michał Czarski, Śląski Klaster Wodny
 • CZY NAUKA SŁUŻY BIZNESOWI, CZY BIZNES NAUCE? – Izabela Zimoch, Zenon Szlęk, Mirosława Staniczek, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • INNOWACYJNE METODY MONITOROWANIA ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH – Paweł Migula, Piotr Łaszczyca, Jacek Długosz, Andrzej Siudy, Zenon Szlęk, Andrzej Woźnica, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW PROGRAMU ZIZOZAP PRZEZ ADMINISTRATORA ZBIORNIKA - Andrzej Siudy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • NOWOCZESNE LABORATORIUM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWYM – Bożena Koba, Krzysztof Trybulec, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM RZEKI RAWY - inż. Jan Psiuk, Katowickie Wodociągi S.A.
 • ZASTOSOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DO OCENY INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GROMADZENIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE SOKOŁY – prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa, inż. Przemysław Pruszkowski, Politechnika Białostocka
 • NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ – dr hab inż. Izabela Zimoch, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH - Robert Zaniewicz, ECOL-UNICON Sp. z o.o., Gdańsk
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH - DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE – Henryk Schlagner, Veolia Woda Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 • BADANIA RUR Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO - prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, dr inż. Anna Wasilkowska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska
 • RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH METODĄ RĘKAWA ELASTYCZNEGO NOŚNEGO – Krzysztof Pietryja, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., Łaziska Górne
 • OCENA METOD WYKONANIA LUB RENOWACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ W TECHNOLOGIACH BEZWYKOPOWYCH ORAZ PORÓWNANIE ICH KOSZTÓW - dr inż. Florian Grzegorz Piechurski, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, mgr inż. Damian Jurecki, REMISTAL Gliwice
 • MONITORING SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE, ZAŁOŻENIA, REALIZACJA I OSIĄGNIĘTE EFEKTY - mgr inż. Bogdan Bazan, dr inż. Iwona Kłosok-Bazan, Katowickie Wodociągi S.A.
 • WPŁYW STEROWANIA CIŚNIENIEM NA STRATY W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH - Adam Włodarczyk, Złote Runo, Warszawa
 • DYNAMIKA I EKONOMIKA MIESZANIA CIECZY W PROCESIE OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW - mgr inż. Henryk Kamiński, AGIMIX Poland Sp. z o.o., Rzeszów
 • W JAKIM STOPNIU OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MOŻE BYĆ PROEKOLOGICZNYM ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII? - dr inż. Stanisław M. Rybicki, Politechnika Krakowska
 • PREZENTACJA PRODUKTÓW SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O. – Tomasz Fusek, Mikołaj Rybicki, Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Warszawa
 • WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA KOROZYJNOŚĆ STALOWYCH PRZEWODÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH - Ewa Jaromin- Głodniok, Józef Pawlik, Katowickie Wodociągi S.A.
 • WPŁYW NISKICH TEMPERATUR NA NIEZAWODNOŚĆ PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ - inż. Anna Adamek, Katowickie Wodociągi S.A.
 • EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W REDUKTORACH SBR - dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, SGGW Warszawa
 • NOWOCZESNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI TECHNOLOGICZNYMI W ZAKŁADACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - dr inż. Marcin Janik, dr inż. Łucja Fukas-Płonka doc. PŚ, dr inż. Izabela Płonka, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska